Özel Akşam Liseleri Yönetmeliği

Umut Akşam Lisesi – Özel Akşam Liseleri Yönetmeliği

Özel Akşam Liseleri Yönetmeliği

Yönetmelik Kapsamı: Bu yönetmelik Özel Akşam Liselerinin, Eğitim-Öğretim, işleyiş ve işlemelrini kapsamaktadır.


Yönetmeliğin Düzenlediği Kanun: Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797
sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile
625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu Kanunların ek ve
değişikliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yönetmelik Kapsamı: Özel Akşam Liseleri; İş günlerinde çalışma saati
bitiminden sonra, gerektiğinde çalışma saati bitiminden önce veya
cumartesi/pazar günleri de öğretim yapılan özel akşam liselerini
kapsar.
 

Okulun Amacı, Ders Dağıtım Çizelgeleri, Öğretim Programları, Öğretim
Süresi ve Çalışma Saatleri
Okulun Amacı
Özel Akşam Liselerinin Amacı: Bu okulların amacı, gündüz orta
öğretim kurumlarına devam edemeyenler ile orta öğretim kurumlarından
ayrılanlara eğitim-öğretim imkânı sağlamaktır.
Ders Dağıtım Çizelgeleri ve Öğretim Programları
Özel Akşam Liselerinde, Tüm genel liselerde uygulanan ders dağıtım çizelgeleri ve
öğretim programları uygulanır.

Öğretim Süresi: Özel Akşam Liselerinin öğretim süresi,tüm  genel liselerin öğretim süresi
kadardır.

Çalışma Saatleri: Özel Akşam Liselerinde eğitim- öğretime, çalışma mesai
saati bitiminde başlanması esastır. Gerektiğinde çalışma saati bitiminden
önce veya cumartesi/pazar günleri de öğretim yapılabilir.
Günlük ve haftalık çalışma saatleri, bölgenin ve okulun özellikleri de
dikkate alınarak okul müdürlüğünce hazırlanan il/ilçe millî eğitim
müdürlüğünce onaylanan çalışma saatleri çizelgesine göre düzenlenir.

Öğrenci Kayıt Şartları:  Bu okullara kayıt-kabulde
öğrencilerde; ilköğretim okullarını bitirmiş veya orta öğretim (liselerden)
kurumlarından ayrılmış olma şartları aranır.
Orta Öğretim Kurumlarından Ayrılmış Adayların Kabul Edileceği Sınıflar
Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumları ile Açıköğretim
Lisesinden ayrılan adayların devam edecekleri sınıfların tespitinde;
a) Ders geçme ve kredi sisteminin uygulandığı kurumlardan ayrılan adaylar;
ayrıldığı orta öğretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisi kadar
veya daha fazla kredisi bulunması hâlinde, okulun bu krediye denk olan
sınıfına,
b) Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarından ayrılan adayların
tasdiknamelerinde belirtilen sınıflara kayıtları yapılır.
Sınıflar, öğrencilerin yaşları da dikkate alınarak oluşturulur.

Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarında okuma hakkını kaybetmeden

özel akşam liselerine kaydolan öğrencilerden, kayıt-kabul şartlarını
taşıyanların gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarına nakilleri
yapılabilir.

Okulu Bitirme Süresi : Okula kayıt yaptıran öğrenciler;
a) İlköğretim kurumları diploması ile kayıt yaptıranlar, en fazla beş
öğretim yılı,
b) Orta öğretim kurumlarından öğrenim belgesi ile kayıt yaptıranlar,
1) 9 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla dört öğretim yılı,
2) 10 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla üç öğretim yılı,
3) 11 inci sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla iki öğretim yılı
sonunda okulu bitirmek zorundadırlar.
Üst üste iki öğretim yılı okula devam etmeyenler ile yukarıda belirtilen
sürelerde mezun olamayanların kayıtları silinir.
Adaylardan İstenen Belgeler
Adaylardan İstenen Belgeler: Bu okullara kayıt için başvuran
adaylardan;
a)Öğrenim belgesinin aslı,
b) İki adet vesikalık fotoğraf,
c) Nüfus cüzdanı örneği,
d) Askerlik çağındaki adayların askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair
belge,
e) 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin veli göstermesi,
istenir.

Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme, Disiplin ve Kılık- Kıyafet

Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme
Ölçme ve Değerlendirme
Madde 13 ?(Değişik: 5.4.2005/25777 RG) Öğrenci başarısının tespitinde;
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Sınavların Yapılması: Özel akşam liselerinde uygulanan merkezi sınav sistemi yönetmelikten kaldırılarak, her okulun kendi öğrencisine yüz yüze eğitim aldığı okulda, öğretmenleri gözetiminde yapılmaktadır.
Okulu bitiren her öğrenciye lise diploması verilir.Disiplin İşleri: Okulda öğrenci disiplin işlerinde, ?Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine
göre işlem yapılır.

Kılık – Kıyafet: Öğrencilerin kılık kıyafetlerinde, yetişkin ve bir işte
çalışıyor olmaları da dikkate alınarak, "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer
Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin
Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uyulur.

Özel Akşam Liselerinde kılık-kıyafet mecburiyeti yoktur.

Denetim :Bu okullarda denetim, "Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu
Tüzüğü" ve "Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları
Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır.


Yürürlük, Yürütme: Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, orta öğretim
kurumları için yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Akşam Okulları Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 24 ? Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

umut aksam lisesine kayit olmak için hemen arayiniz

0216 415 00 83
Whatsapp Hattı
0543 399 78 74